Звіт директора школи Черкасової Н.В.

Про підсумки роботи школи за 2016/2017 н.р. та завдання на 2017/2018 н.р.

Робота школи в 2016/2017 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, України, виконання державних, регіональних і міських програм у галузі освіти, розвиток закладів, створення умов для їх функціонування, комп’ютеризацію та інформатизацію навчального процесу, поглиблення змісту та покращення якості освіти, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу школи.

Дані про шкільну мережу та рух учнів

Навчальні роки Всього класів Вступило учнів У т.ч. з інших шкіл Вибуло учнів З них вибули з причин: Фактично навчається учнів Середня наповнюваність класів
Закінчення школи Переходу до інших шкіл З інших причин
2016/2017 На початок навчального року 14 75 26 32 0 22 10 367 26,2
На кінець навчального року 13 14 14 42 24 18 0 338

Практичного змісту набув перехід до профільної старшої школи.

За результатами анкетування психолога школи, заяв батьків, кадрового забезпечення та відповідної матеріальної бази у 2016/2017 навчальному році у

10-А, 11-А класах здійснювалося профільне навчання за суспільно- гуманітарним напрямом, історичним профілем. Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено вивчення предметів допрофільного навчання, а саме:

- спецкурс у 8-А, 9-А класах «Харківщинознавство» (1 година на тиждень;

А також профільного навчання:

- курс за вибором «Досліджуючи гуманітарне право» 0,5 години на тиждень (10-А клас);

- факультатив «Права людини» 1 година на тиждень (11-А клас), індивідуально-групові заняття з історії України – 1 година на тиждень (10-А клас).

Викладання спецкурсів здійснюється за програмами, які затверджено МОН України або затверджені методичною радою ХОНМІБО. В школі створено належну матеріально технічну базу для продовження профільного навчання. Забезпечення підручниками з базових дисциплін 100%. В бібліотеці та кабінеті в наявності у достатній кількості посібники, науково-популярна, художня та науково-методична література. Навчальні заняття проводяться в кабінеті історії, який оформлено у відповідності до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОНУ від 20.07.2004 №601. Кабінет історії та права забезпечено технічними засобами навчання для здійснення інформаційно-комунікаційного навчання та необхідною кількістю відеоматеріалів на електронних носіях.

Викладання базових допрофільних предметів варіативної частини робочого навчального плану здійснюється вчителем Ачкасовим А.Є.

Результативність участі учнів в олімпіадах з профільних предметів

Аналіз результативності участі учнів в олімпіадах з профільних предметів свідчить, що з історії команда школи у 2016/2017 навчальному році погіршила свій результат – 22 місце у порівнянні з минулими навчальними роками (2015/2016 н.р. – 20 місце, 2014/2015 н.р. – 16 місце). З правознавства команда школи у цьому році посіла 14 місце результат у порівнянні з минулим навчальним роком залишається стабільним (2015/2016 н.р. - 14 місце, у 2014/2015 н.р. - 16 місце). Результативність участі учнів в олімпіаді з історії у порівнянні з минулими навчальними роками знизилася. Рекомендується вчителю історії Ачкасову А.Є. розробити заходи з покращення роботи щодо підготовки учнів до участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад на 2017/2018 навчальний рік.

У 2016/2017 н.р. учні школи не посіли призових місць в районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства.

У 2016/2017 навчальному році в 4-А, 9-А, 11-А класах державна підсумкова атестація проводилась згідно нормативних документів.

Державна підсумкова атестація у 4-А, 9-А, 11-А класах проводилась за розробленими вчителями завданнями, погодженими на педагогічній раді. У 11-А класі державна підсумкова атестація з навчальних предметів проводилася у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Робота з обдарованими дітьми організована традиційно, а саме: проводяться індивідуальні заняття з базових предметів, консультації, учні залучаються до участі у проведені предметних тижнів, позакласної роботи з предметів.

У першому (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 339 учнів. За результатами ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін з 60 учасників нагороджено 6 учнів:

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Диплом І ступеня 0 0 1 0
Диплом ІІ ступеня 0 3 1 1
Диплом ІІІ ступеня 5 6 4 2

З метою створення належних умов для виявлення і підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей, природних обдарувань, активізації творчої діяльності вчителів та підвищення рівня викладання базових навчальних предметів у жовтні 2016 року згідно графіку проведено шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. Переможці І (шкільного) етапу взяли участь у ІІ (районному) етапі олімпіад. Призерами ІІ (районного) етапу стали 3 учні( ІІ місце – 1 учень, ІІІ місце – 2 учня).

За підсумками навчального року обдарованих учнів школи вшанували на районному святі «Обдарована молодь».

У 2016/2017 навчальному році в школі було організовано гаряче харчування учнів школи. Організація харчування учнів школи здійснювалась на підставі нормативно-правових документів про харчування в яких визначено всі нормативні аспекти організації харчування.

Учнів 1-4 класів 100% забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням, учнів 1-А, 1-Б класу – молоком. Харчування молоком здійснювалося в класних кімнатах після 2-го уроку. Протягом навчального року харчувалися 171 учень 1-4-х класів. За кошти батьків гаряче харчування у групі подовженого дня отримували протягом року 30 учнів. В середньому, за рік 355 учнів (99,2 %) 1-11-х класів отримували гаряче харчування. Дієтичним харчуванням забезпечувалося 6 учнів. 9 учнів пільгового контингенту харчувались безкоштовно. Усі учні мали змогу користуватися буфетною продукцією. Щомісячно, у середньому, буфетною продукцією користувалося 56 учнів (16 %).

Медичною сестрою складено списки учнів, які потребують дієтичного харчування та надані до шкільної їдальні. В їдальні у наявності меню дієтичного харчування. Здійснювалася С-вітамінізація третіх страв, яку контролювала медична сестра школи та заносила відповідні записи до журналу.

Протягом року використовувалася як джерело альтернативного водопостачання «Роганська вода». Дозвільні документи у наявності.

Шкільна їдальня забезпечена необхідною кількістю меблів, посуду. Стан обладнання та комунікаційних систем задовільний.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня ізакінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: Ісеместр – з 1 вересня по 29 грудня 2017 року, ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня 2018 р.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Навчальні екскурсії танавчальна практика будуть проводитися впродовж навчального року.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно, осінні з 23.10.2017 – 29.10.2017 – 7 днів, зимові з 30.12.2017 – 14.01.2018 – 16 днів, весняні з 26.03.2018 – 01.04.2018 – 7 днів.

Тривалість уроків становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин.

Режим роботи школи на день:

Початок роботи о 08.00 год., кінець роботи о 19.00 год.;

Прийом дітей до школи – 08.00 год.- 08.30 год.;

Навчальні заняття – 08.30 год. -15.05 год.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Згідно методичним рекомендаціям1-му класі домашні завдання не задаються. У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му класі – 1 години 10 хвилин; 4-му класі – 1 години 30 хвилин.

Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо.

Домашні завдання не задаються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.

Оцінювання навчальних досягнень учнів зорієнтоване на формування його рефлексивної позиції, мотивації на досягнення успіху в особистісному зростанні. Тому важливим фактором є те, що результати навчальних досягнень учнів не озвучуються в класі та на батьківських зборах. Ця інформація стосується тільки вчителя-учня-батьків (або осіб, які їх замінюють) і має бути описовою, з детальним поясненням досягнень дитини та доброзичливою допомогою.

З метою зменшення психологічного напруження у першокласників, для письма рекомендується користуватись простим олівцем – за рішенням вчителя, відповідно до рівня готовності дітей. На розсуд вчителя допускається виправлення або гумкою, або закресленням. Час і етап переходу на кулькову ручку визначає сам вчитель, індивідуально для кожної дитини.

Проаналізувавши роботу школи за 2016/2017 навчальний рік, можна визначити наступні завдання на 2017/2018 навчальний рік:

· створення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів у контексті європейського виміру;

· конструювання та аналіз уроку проводити за особистісно орієнтованою технологією навчання, враховуючи інтерактивні форми та методи навчання і виховання учнів;

· впровадження ЕЗНП (електронних засобів навчального призначення) у навчальний процес;

· впровадження толерантної педагогіки в навчально-виховний процес;

· збереження здоров’я дітей (введення третього уроку фізкультури, удосконалення роботи спеціальних медичних груп при заняттях дітей фізичною культурою, упровадження фізичної культури і спорту у повсякденне життя учнів та вихованців через систему спортивно-масових заходів);

· організація роботи щодо запровадження на рівні шкільних методичних об’єднань моніторингових процедур;

· активізація роботи щодо створення умов для здобуття хворими дітьми та дітьми - інвалідами якості освіти, розв’язання проблем їх соціалізації та адаптації до суспільного життя;

· створення умов щодо покращення підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

· сприяння зміцненню зв’язків між навчальними закладами, ВНЗ та промисловими підприємствами міста з метою реалізації плану впровадження профільного навчання та покращення профорієнтаційної роботи з учнями;

· формуванню ціннісного ставлення до себе, до держави та суспільства, до праці, до сім’ї, родини, людей; формування ціннісного ставлення до культури, мистецтва та природи;

· утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

· виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

· усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

· сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

· формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

· культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності;

· формування мовленнєвої культури;

· спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму;

· зміцненню взаємозв’язків школи з батьками;

· вихованню свідомого ставлення до свого здоров’я;

· удосконаленню роботи по профілактиці дитячого травматизму, запобіганню злочинів та правопорушень серед підлітків;

· організації роботи з надання психологічного супроводження виховної діяльності.

У 2017/2018 навчальному році зміст виховної діяльності будується відповідно до наступних ключових ліній:

· ціннісного ставлення до себе;

· ціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей;

· ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави;

· ціннісного ставлення до праці;

· ціннісного ставлення до природи;

· ціннісного ставлення до культури і мистецтва.

Орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.

Позакласна робота спрямована на формування в учнях усвідомлення соціальної значущості праці, готовності до творчої діяльності та виховання толерантного ставлення до традицій культури різних народів, виховання національної самосвідомості.

Враховуючи всі ключові лінії «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,протягом даного періоду будуть проводитись виховні заходи, які спрямовані на засвоєння загальнолюдських і національних цінностей, народних родинних традицій.

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо.

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен Майдану – промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та поваги до людської гідності, відстоювання загальнонаціональних інтересів відмовою учасників від особистого заради досягнення спільної мети; багатомовністю, полірелігійністю. Зміст виховних заходів має позиціонувати Майдан як форму небаченого дотепер у світовій історії мирного колективного протесту українців у відповідь на порушення базових прав людини і громадянина з боку недемократичного політичного режиму в країні.

Актуальним є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.

Героїчні й водночас драматичні й навіть трагічні події останнього часу спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників та кімнат бойової слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів з даної території; необхідно взяти шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують. В цілому важливим є формування засобами змісту навчальних предметів якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва.

Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення належного місця "спільно-взаємодіючій діяльності" як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації взаємин у системах "учитель-учень", "учень-учень"; використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.

Тому, головною метою національно-патріотичного виховання у початкових класах є вироблення у молодших школярів умінь і навичок вільного користування з комунікативною метою усно й письмово українською мовою.

Велику виховну роль відіграє український фольклор, зокрема дитячий, а також твори художньої літератури для дітей молодшого шкільного віку.

Доцільним є проведення тематичних уроків з української мови: «Свято рідної мови», «Шевченківське слово» та ін.

Велике значення на уроках української мови (особливо в 5-9 класах) має послідовне й системне вивчення слів-символів, у яких закарбовано культурний досвід минулих поколінь: лелека, калина, кладка, чорнобривці, вишиваний рушник і под. Саме вони сприяють формуванню національної картини світу наших учнів, закорінюють нові покоління в ґрунт духовності.. Важливо навчати любові до рідної мови не деклараціями, а вишуканими зразками української мови – багатої і гнучкої в передаванні найтонших відчуттів людини (мова творів Л. Костенко, В. Симоненка, Є. Гуцала, М. Стельмаха, О. Довженка).

Використання краєзнавчого матеріалу у викладанні природничих наук підводить учнів до глибшого розуміння навколишнього середовища і сприяє пробудженню поваги і любові до того місця, де вони народились і виросли.

З метою формуються в учнів почуття любові до природи, рідного краю необхідно включати у навчально-виховний процес пізнавальні тематичні екскурсії в поле, в ліс, на берег озера чи річки, які збагачують духовне життя учнів, стимулюють бажання більше побачити, більше зробити для збереження природного середовища.

Сьогодення позначене небувалим зростанням інтересу до проблем історії свого народу, витоків національної культури. Народні знання є не лише окремим видом допоміжних знань, але й засобом, що сприяє формуванню в учнів інтересу до національної культури, є передумовою формування їх національної самосвідомості і сприяє засвоєнню знань.

Значна кількість вчителів на уроках трудового навчання планують такі вироби для виготовлення, які можуть бути передані нашим воїнам, які обороняють нашу країну на сході. Зокрема це: різноманітні за конструкцією та різні за складністю виготовлення «пічки», «якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою тощо. Виготовлення саме таких виробів якнайкраще сприяє вихованню в учнів національно-патріотичних почуттів.

В школі працює дитячо-юнацька піонерська дружини «Юність» під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Турченко Є.В. Дружина продовжує працювати за програмою «Я – родина – Батьківщина» за напрямами «Повір у себе» та «Допомагай». Головним завданням шкільного самоврядування є розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання можливості проявити свої таланти і здібності.

Сплановані заходи щодо організації роботи з безпеки життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Для цього буде проведено: у вересні 2016 – місячник «Увага! Діти на дорозі!», у жовтні 2016 – тиждень протипожежної безпеки, у січні 2017 – місячник протипожежної безпеки та місячник безпеки на льоду, у травні 2017 – тиждень безпеки дорожнього руху, двічі на рік – Тижні безпеки дитини; протягом 2016/2017 навчального року буде проведено фестиваль пожежних дружин, вікторини, конкурси малюнків, практичні заняття з правил дорожнього руху та протипожежної безпеки, свято «Посвячення у пішоходи» та інші. Наприкінці кожної чверті класні керівники проводять Єдині уроки з безпеки дорожнього руху та Єдині уроки протипожежної безпеки. Члени шкільних команд ЮІДР та ДЮПР під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Турченко Є.В. беруть участь у районних змаганнях та показали добрі результати.

Систематична робота дає позитивні результати: діти свідоміше стали ставитися до своєї безпеки та свого здоров’я.

Протягом навчального року здійснюватимуться організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед учнів.

Роботу з соціального захисту дітей у школі організовано згідно нормативних документів, банк яких поповнюється по мірі надходження. Кожній дитині пільгового контингенту створено «Соціальний паспорт», в якому зберігається відповідний пакет документів на дитину.

На початку навчального року класними керівниками, заступником директора з навчально-виховної роботи та громадським інспектором з охорони дитинства було проведено обстеження умов проживання всіх дітей пільгових категорій. За результатами перевірки складені відповідні акти.

Медичним персоналом дитячої поліклініки двічі на рік проведено медичний огляд дітей пільгових категорій.

Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування забезпечено безкоштовним харчуванням та єдиними квитками стовідсотково.

Діти пільгового контингенту беруть участь у заходах з профорієнтації: бесідах, усних журналах; є учасниками екскурсій на підприємства міста та учасниками екскурсій за межі міста Харкова та Харківської області; проводяться зустрічі з батьками різних професій; відвідують Дні відкритих дверей ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, зустрічаються з викладачами вузів. Здійснюється контроль за працевлаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (випускників 9-х та 11-х класів).

Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про благодійну діяльність», Постанови КМУ від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», наказу МОНУ від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу», Листів МОНУ від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», від 28.11.2013 № 1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосваітніх навчальних закладах», від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних внесків».

У 2016/2017 навчальному році в школі працював батьківській комітет, у складі якого представники батьківських комітетів усіх класів. Метою діяльності батьківського комітету є надання допомоги педагогічному колективу ХЗОШ № 25 в реалізації завдань загальної середньої освіти. Основними завданнями діяльності батьківського комітету є:

· допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

· запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

· сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

· в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

· сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

· всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

· залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

· організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

· допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.

Щомісяця на засіданнях батьківського комітету обговорювалися питання про залучення благодійної допомоги у вигляді необхідних матеріальних цінностей та послуг для підтримання приміщень та території навчального закладу у належному стані.

Протягом 2016/2017 навчального року проводилася робота щодо удосконалення матеріальної бази школи. Зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу здійснювалося за рахунок залучення бюджетних коштів та благодійної допомоги.

У літній період 2016 року за бюджетні кошти був зроблений капітальний ремонт актової зали з заміною старих віконних блоків на нові пластикові; капітальний ремонт покрівлі 4 поверху (ліве крило) 500 кв.м.

У вересні-грудні 2016 року за бюджетні кошти були придбані наступні матеріальні цінності:

· енергозберігаючі лампи – 11 шт;

· крейда – 20 кг;

· дезинфікуючий засіб – 5 л

· вогнегасники - 2 шт

· мітла - 2 шт;

· офісний папір - 8 пач;

· віники - 5 шт;

· рідке мило - 10 л;

· засіб для чищення - 10 кг;

· рукавички - 10 шт

У березні 2017 року навчальному закладу була надана спонсорська допомога у вигляді жалюзі до актової зали.

Батьками учнів ЗОШ № 25 надано благодійну допомогу у вигляді:

· будівельних товарів для косметичного ремонту приміщень школи;

· медичних препаратів для надання першої допомоги;

· господарчих товарів;

· канцелярських товарів;

· надання послуг у вигляді обслуговування органічної техніки.

Щомісяця до адміністрації ХЗОШ № 25 надавалися заяви батьківського комітета з проханням взяти ці матеріальні цінності на облік. Після розгляду заяв складалися акти оприбуткування, за якими централізована бухгалтерія Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради ставила данні матеріальні цінності та послуги на бухгалтерський облік.

На початку 2016/2017 навчального року був створений «Перспективний план розвитку матеріально-технічної бази Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 Харківської міської ради Харківської області на 2017-2019 роки», який був розглянутий на засіданні Ради Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 Харківської міської ради Харківської області (протокол від 22.11.2016 № 6). В цьому плані були зазначені цілі та задачі зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

В навчальному закладі систематично ведеться документація з пожежної безпеки згідно Правил пожежної безпеки та Кодексу цивільного захисту. В наявності журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки, реєстрації інструктажів цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. Систематично проводяться інструктажі з пожежної безпеки (1 раз на 6 місяців) та цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях (1 раз на рік), ведеться «Журнал обліку вогнегасників на об’єкті», складаються заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на наступний рік, оновлюваються схеми евакуації, які розташовані на кожному поверсі. Відповідає за це питання згідно наказу по школі завідувач господарства Лукашова О.І.

З метою забезпечення належного протипожежного стану навчального закладу було здійснено технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників (ПТОВ) ДП «Харківспецформат» КП «ХСС» у вересні 2016 році - ВВК-1,4 (4шт), ВП-2 (2 шт), ВП-5 (3шт) (акт № 1702 від 13.09.2016).

Результати перевірки вогнегасників зафіксовані у «Журналі обліку вогнегасників на об’єкті».

У червні 2017 року представниками Московського РВ у м. Харкові ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області був проведений технічний огляд і перевірка внутрішніх пожежних кранів на пуск води та випробування пожежних рукавів.

Для підготовки навчального закладу до нового 2017/2018 навчального року у червні 2017 році буде проведено:

· комплексні електричні виміри ТОВ «Мегаполис»;

· обслуговування вентиляційних каналів КП «ХарківСпецСервіс»;

· технічне обслуговування холодильника «Nord» (харчоблок), жарочної шафи (харчоблок), холодильника «Saturn» (медичний кабінет)ФОП Кулік Н.Ю.;

· випробування діелектричних рукавичок та гумових килимків ТОВ «ЭТЛ МЕГАОМ»;

· технічне обслуговування вогнегасників.

Для підготовки до новго опалювального сезону призведена планова повірка манометрів та термометрів та здача теплорамки.

На виконання рішення Харківської міської ради від 01.03.2017 № 148 «Про організацію робіт із приведення до належного стану територій міста Харкова у весняний період 2017 року», наказу Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 15.03.2017 року № 31-аг «Про організацію робіт із приведення до належного стану територій навчальних закладів Московського району у весняний період 2017 року» з метою приведення в належний санітарний стан територію навчального закладу та прилеглу територію з 15 березня 2017 року по 15 травня 2017 року територія навчального закладу та закріплена прилегла територія приводилася до належного санітарного стану. У весняний період 2017 року були виконані наступні роботи:

· покіс трави – 17700 кв м;

· влаштування клумб – 6 шт;

· частковий ремонт цоколю – 40 кв м;

· побілка бордюрів – 30 м п;

· побілка дерев – 30 шт;

· вивіз сміття – 8,25 м3;

· санітарна очистка закріпленої території – 2,34 га;

· частковий ремонт відмостки будівлі – 65 кв.м;

· посадка зелених квітів – 230 шт

Також у весняний період колектив школи брав участь у Всеукраїнських та загальноміських суботниках, на яких всі співробітники навчального закладу проводили очистку території школи та інших територій міста від залишків зимового бруду. Перед кожним суботником був проведений цільовий інструктаж з охорони праці із співробітниками навчального закладу щодо правил поведінки під час проведення суботників.

Щотижнево до Управління освіти надавалася звітна інформація про хід проведення санітарно-екологічної акції.

В навчальному закладі ведуться журнали щоденного обліку електричної енергії, теплової енергії та холодного водопостачання. Адміністрація школи тримає під особистим контролем використання енергоносіїв.

З ціллю контролю за матеріальними цінностями школи проводиться щорічно проводиться інвентаризація.

Кiлькiсть переглядiв: 105

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.